جی دال یه سری صحبت هایی رو راجع به البوم ی ک قرار بده گفت: