پایا در یکی از صفحات اجتماعی خود اقدام به خرید و فروش مواد کرد و این عمل را یک پیج رپی بازتاب داد که تهم در ارتباط با این ماجراها متنی را منتشر کرد